ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜ່ານຮ່າງຄຸນລັກສະນະຂອງ ພາສາລາວ ທີ່ຈະເອົາເຂົ້າໃນ ລະບົບອິນເຕີເນັດພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜຸນໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ 2015, ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານຮ່ວມກັບອົງການຄຸ້ມຄອງລະຫັດເລກ ແລະ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສາກົນ (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)), ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຜ່ານຮ່າງຄຸນລັກສະນະຂອງພາສາລາວ ທີ່ຈະເອົາເຂົ້າໃນລະບົບອິນເຕີເນັດພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜຸນຈາກອົງການ ICANN. ໂດຍມີ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າພາສາລາວ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ ທັງໝົດ 80 ກວ່າຄົນ.ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອເປີດກວ້າງໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມາດຕະຖານຄຸນລັກສະນະຂອງ ພາສາລາວເພື່ອນຳສະເໜີເຂົ້າໃນລະບົບອິນເຕີເນັດ. ຊື່ງການມີລະຫັດຊື່ທາງອິນເຕີເນັດເປັນພາສາຂອງຕົນ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ, ດ້ານນື່ງ ມັນກໍ່ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມເປັນເອກະລັກ ແລະ ຄວາມມີຕົວຕົນຂອງພາສາ. ອີກດ້ານໜື່ງ ເມື່ອຜູ້ຊົມໃຊ້ອິນເຕີເນັດຂອງປະເທດເຮົາ ມີຈຳ ນວນເພີ່ມຂື້ນຫລາຍ ການທີ່ມີລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດເປັນພາສາລາວໄດ້ນັ້ນ ກໍ່ຈະເພີ່ມຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານເປັນ ພາສາລາວ.

ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ, ອົງການ ICANN ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດພາສາທ້ອງຖິ່ນ (Internationalized Domain Names) ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຂອງພາສາສາມາດນຳໃຊ້ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດເປັນພາສາຂອງຕົນໄດ້. ປະຈຸບັນມີ 37 ປະເທດທີ່ໄດ້ຍື່ນສະເໜີຫາ ICANN ເພື່ອເອົາພາສາຂອງຕົນເຂົ້າໃນລະບົບຊື່ທາງອິນເຕີເນັດ ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີ 37 ປະເທດ (ພາສາ) ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນລະບົບອິນເຕີເນັດແລ້ວ.

ອົງການ ICANN ແມ່ນມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອລາວໃນການພັດທະນາພາສາຂອງຕົນເພື່ອໃຫ້ສາມາດເອົາເຂົ້າໃນ ລະບົບອິນເຕີເນັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ທາງອົງການ ICANN ຈື່ງໄດ້ປະສານຫາກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງພາສາລາວເພື່ອເອົາເຂົ້າໃນລະບົບລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດຂອງ ICANN. ກະຊວງ ປທສ ຈື່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ ພາສາລາວກໍ່ຄື ຕົວອັກສອນລາວໃນລະບົບລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດຂອງສາກົນໄດ້ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຄະນະກຳມະການພັດທະນາລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດຂອງ ພາສາລາວ (Lao Generation Panel(GP)) ຊື່ງປະກອບດ້ວຍຕາງໜ້າຈາກພາກລັດຖະບານ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ສື່ມີເດຍແລະຄະນະດັ່ງກ່າວມີໜ້າທີ່ໃນການຮວບຮວມ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະກຳນົດບັນດາຫຼັກການ, ຮູບແບບລັກສະນະຂອງຕົວອັກສອນລາວ ເຂົ້າໃນລະບົບອິນເຕີເນັດເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານວັດທະນາທຳ ແລະໄວຍາກອນຂອງພາສາລາວ.

ໂຄງການ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ ພາສາລາວກໍ່ຄືຕົວອັກສອນລາວໃນລະບົບລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດຂອງສາກົນ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ 2015 ໂດຍມີທ່ານ ພົນປະສິດ ພິດສະໄໝ, ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກ ໂຕຣນິກ,ກະຊວງ ປທສ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ແລະ ປະຈຸບັນແມ່ນສຳເລັດການຮ່າງບົດນຳສະເໜີກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງພາສາລາວ (Lao Language Generation Rules) ແລະ ໄດ້ຜ່ານບົດ ຢ່າງເປັນທາງການໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້. ທາງໂຄງການໄດ້ແຈ້ງວ່າ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອົາຄຳຄິດເຫັນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລ້ວກໍ່ຈະເອົາໄປປັບປຸງບົດ ແລະ ຍື່ນສະເໜີໃຫ້ອົງການ ICANN, ຊື່ງຄາດຄະເນວ່າຈະສຳເລັດ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດເປັນພາສາລາວໄດ້ໃນໄວໆ ນີ້.

ທ່ານ ພູຂົງ ຈິດຮູບໂລກ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ກ່າວໃນບົດກ່າວເປີດວ່າ: ການມີລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດເປັນພາສາລາວ ຈະສາມາດສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນລາວເຂົ້ານຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແລະ ຂໍ້ມູນ ພາສາລາວຫລາຍຂື້ນ.

ທ່ານ Dr.Sarmad Hussain, ຈາກອົງການ ICANN ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດຄຸນລັກສະນະ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງພາສາລາວ ເພື່ອນຳສະເໜີເຂົ້າໃນ ລະບົບອິນເຕີເນັດ. ຊື່ງການມີລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດເປັນພາສາລາວຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນຂອງທຸກທ້ອງຖີ່ນ ໃນລາວ. ICANN ຫວັງວ່າຄົນລາວຈະສາມາດນຳໃຊ້ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດເປັນພາສາລາວໃນອານາຄົດອັນໃກ້ນີ້.ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້   0
ມື້ວານນີ້   30
ອາທິດນີ້   657
ອາທິດແລ້ວນີ້   1330
ເດືອນນີ້   3551
ເດືອນແລ້ວນີ້   35712
ທັງຫມົດ   92443

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

>