ງານເປິດນໍາໃຊ້ ໂປຼແກຼມອ່ານອອກສຽງພາສາລາວ

ໃນວັນທີ່ 9 ພຶດສະພາ 2016 ທີ່ ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ໄດ້ມີງານເປິດ ໂຕໂປຼແກຼມອ່ານອອກສຽງພາສາລາວ, ຊຶ່ງໂປຼແກຼມອ່ານອອກສຽງ ພາສາລາວ (Lao Text to speech synthesis) ແມ່ນໂປຼແກຼມໃນ ການອ່ານຂໍ້ຄວາມພາສາລາວໃຫ້ເປັນສຽງຄໍາເວົ້້າ, ຊື່ງໂປຼແກຼມຈະເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສົມທຽບຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະອ່ານໃສ່ກັບຖານຂໍ້ມູນສຽງທີ່ມີໃນລະບົບໂປຼແກຼມ ຈາກນັ້ນກໍ່ສະແດງສຽງຄໍາເວົ້້າ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ຄວາມອອກມາ. ວິທີການນີ້ ແມ່ນເຕັກນິກໃໝ່ທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນຫລາຍທີ່ສຸດ. ຈາກການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມດັ່ງກ່າວ ຈະສາມາດອ່ານທຸກຂໍ້ຄວາມທີ່ສະແດງເທິງໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ ຫຼື ຕາມຈຸດທີ່ລູກສອນເມົ້າສ ຊີ້ໄປ, ນອກນັ້ນຍັງສາມາດສະແດງສຽງຂອງຕົວ ອັກສອນນັ້ນໃນເວລາກົດປຸ່ມແປ້ນພີມຂອງມັນ.

ໂປຼແກຼມດັ່ງກ່າວສ້າງຂື້ນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາ ໂປຼແກຼມອ່ານອອກສຽງພາສາລາວ ຊຶ່ງແມ່ນໂຄງການ ຮ່ວມມື ຂອງ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາ ແລະ ການສື່ສານ ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມຄົນພິການຕາລາວ. ນອກນັ້ນຍັງມີມະຫະວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ສະຖານີວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ແລະ ໜັງສີພີມວຽງຈັນທາມ ທີ່ໄດ້ແນະນໍາ ແລະ ປະກອບສ່ວນກ່ຽວກັບ ການກໍານົດທາງດ້ານຫລັກ ການຂຽນ ແລະ ການອອກສຽງ ຂອງພາສາລາວ.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນທາງໂຄງການ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈໍານວນ 20 ພັນໂດລາສະຫະລັດ ຈາກ ສະຖານທູດ ອາເມິລີກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (US Embassy to Lao PDR) ເພື່ອເຮັດການສັງລວມຄໍາສັບ ແລະ ອັດສຽງພາສາລາວ, ຈາກນັ້ນ ອົງການສະຫະພາບ ໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ (International Telecommunication Union) ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ອີກປະມານ 20 ພັນໂດລາສະຫະລັດ ໃນການສົ່ງ ນັກວິຊາການລາວ ໄປເຮັດການຄົ້ນຄ້ວາ ຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ສະໜອງເຄື່ອງອຸປະກອນ ເພື່ອການ ຝຶກອົບຮົມນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມ ໃຫ້ແກ່ຄົນພິການຕາລາວ. ທີ່ສໍາຄັນກ່ວາໝູ່ກໍ່ແມ່ນ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານເຕັກ ນິກວິຊາການ ຂອງ ສູນເຕັກໂນໂລຊີ ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຄອມພິວເຕີແຫ່ງປະເທດໄທ (National Electronic and Computer Technology of Thailand) ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຊ່ຽວຊານ ນໍາພາການຄົ້ນຄ້ວາ, ຫ້ອງທົດລອງດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ລິຂະສິດເຕັກນິກໂປຼແກຼມ ຊຶ່ງຄິດເປັນມູນຄ່າປະມານ ສີ່ສີບພັນ ໂດລາ.

ເກືອບເປັນເວລາປີກ່ວາ ທີ່ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ດໍານການຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາ ແລະ ໄດ້ສໍາເລັດ ການສ້າງໂປຼແກຼມ ອ່ານອອກສຽງພາສາລາວ ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ, ຊຶ່ງພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຝືກອົບຮົມນໍາໃຊ້ໃຫ້ສາມາຄົມຄົນພິການຕາລາວ ໃນໄລຍະໜຶ່ງກໍ່ເຫັນວ່າ ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບ ຈາກຜູ້ນໍາໃຊ້ ຄົນພິການຕາເປັນຢ່າງດີ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້້າສາມາດ ນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ສາມາດພີມພາສາລາວໃນຄອມພິວເຕີໄດ້, ຊື່ງຈາກການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຄົນພິການຕາສາມາດທີ່ຈະ ເຂົ້້າຮຽນ ຮ່ວມກັບນັກຮຽນທ່ົວໄປ ໃນໂຮງຮຽນສາມັນໄດ້ ຊື່ງໄດ້ມີການທົດລອງສ້າງການຮຽນຮ່ວມກັນ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນ ໃນເດືອນ ມີນາ ປີນີ້.

ເຖີງແມ່ນໂປຼແກຼມທີ່ພັດທະນາຂື້ນນີ້ຈະສາມາດນໍາໃຊ້ແຕ່ໃນເຄື່ອງອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ, ແຕ່ທາງໂຄງການກໍ່ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາໃຫ້ສາ ມາດນໍາໃຊ້ໃນລະບົບມືຖືເພາະຖ້າສາມາດນໍາໃຊ້ໃນລະບົບໂທລະສັບມືຖືໄດ້ບໍ່ພຽງແຕ່ ຈະສ້າງຄວາມສະດວກຫລາຍຂື້ນໃຫ້ແກ່ການນໍາໃຊ້ ຂອງຄົນພິການຕາ ແຕ່ຍັງຈະໄດ້ກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ ປະເພດອື່ນໆອີກ ໂດບສະເພາະ ແມ່ນຜູ້ຊົມໃຊ້ອາຍຸສູງ.ການສ້າງໂປຼແກຼມອ່ານອອກສຽງພາສາລາວກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງ ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດ ສ້າງດີຈີຕັນຂອງທຸກຄົນ (Digital inclusion), ໃນເມື່ອເຕັກໂນໂລຊີ ສື່ສານຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ເປັນເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ບໍ່ມີພົມແດນ ສະນັ້ນກໍ່ບໍ່ຄວາມມີຂໍ້ຈາກັດ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ທີ່ຕ່າງເຂດແດນ, ຕ່າງພາສາ, ຕ່າງໄວອາຍຸ ແລະ ຕ່າງກາຍຍະພາບຂອງຮ່າງກາຍ.

ສໍາລັບຄົນທົ່ວໄປແລ້ວອາດຈະມີຫລາຍທາງເລືອກທີ່ຈະຊອກຫານໍາໃຊ້ສິງທີ່ງ່າຍ, ສະດວກ ແລະ ທັນສະໄໝ, ແຕ່ສໍາລັບຄົນພິການ ຕາລາວນັ້ນ ເຖີງແມ່ນວ່າເຕັກໂນໂລຊີຈະຊັບຊົນປານໃດກໍ່ຕາມ ຂໍພຽງແຕ່ມີໂອກາດ ກໍ່ຈະບໍ່ຫລົດລະຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຮຽນຮູ້ນໍາໃຊ້. ສະນັ້ນທາງໂຄງການອະນຸຍາດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ໄດ້ເອົາໂປຼແກຼມໄປນໍາໃຊ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າພ້ອມນັ້ນກໍ່ເປິດໂອກາດໃຫ້ບັນດານັກຄົ້ນຄ້ວາ ຕ່າງໆ ເອົາໂປຼແກຼມ ໄປປະຍຸກນໍາໃຊ້ ຫຼື ພັດທະນາຕໍ່ ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດ ຂອງການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມ ໃຫ້ຫລາກຫລາຍ.

ໃນງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບກຽດກ່າວເປິດຂອງ ທ່ານ ພົນປະສິດ ພິດສະໄໝ ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ແລະ ການສະແດງ ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ ດຣ. ສະຣັນ ສຳລິດເດດຂະຈອນ, ຜູ້ອຳນວຍການ ສູນເຕັກໂນໂລຊີເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຄອມພິວເຕີແຫ່ງປະ ເທດໄທ, ທ່ານ ນາງ ກອງແກ້ວ ຕຸນາລົມ ປະທານ ສະມາຄົມຄົນພິການຕາລາວ. ພ້ອມນັ້ນກໍ່ມີການ ນໍາສະເໜີວິທີການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມ ແລະ ການສະແດງ ຂອງ ເດັນນ້ອຍຄົນພິການຕາລາວ. ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້້າຮ່ວມງານ ທີ່ມາຈາກທັງພາກລັດ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ຄົນພິການທາງສາຍຕາ ເຂົ້້າຮ່ວມ ປະມານ 100 ຄົນ.ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້   0
ມື້ວານນີ້   30
ອາທິດນີ້   657
ອາທິດແລ້ວນີ້   1330
ເດືອນນີ້   3551
ເດືອນແລ້ວນີ້   35712
ທັງຫມົດ   92443

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

>