Bill Shock ປ້ອງກັນໄດ້ແນວໃດ

3.ລູກຄ້າຕັ້ງຄ່າໃນໜ່ວຍໂທລະສັບມືຖືເປັນ Auto Update ເວລາມີການເປີດນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ໂທລະສັບຈະມີການ Update ໂປຣແກຣມຕ່າງໆແບບອັດຕະໂນມັດ ເຮັດໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ Data ໂດຍເຮົາບໍ່ຮູ້ໂຕ

ຂໍ້ແນະນຳ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ: ຖ້າຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີການ Auto Update ກໍ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ໃນໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານເອງ ຕາມລຸ່ມນີ້.

* IOS: ຕັ້ງຄ່າ > iTunes and App Stores > ອັດຕະໂນມັດ > ປິດ Settings > iTunes and App Stores > Automatic > Turn Off.

* Android: ຕັ້ງຄ່າ > ທົ່ວໄປ > ກ່ຽວກັບເຄື່ອງ > ອັບເດດຊອບແວຣ > ປິດອັບເດດອັດຕະໂນມັດ Settings > General > About Device > Software update > Auto update Off

IV.ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ (internet) ຜ່ານ WiFi ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ຜ່ານມືຖື ແຕ່ ຕັດເງິນຄ່ານຳໃຊ້ Data ໃນມືຖື.

ສາຍເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ: ແມ່ນ ໜ່ວຍໂທລະສັບຂອງທ່ານໄດ້ມີການຕັ້ງຄ່າໃນໜ່ວຍໃຫ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງ WiFi ແລະ ອິນເຕີເນັດເທິງ ເຄືອຂ່າຍມືຖື (ຜ່ານຊິມໂທລະສັບ) ໄປຄຽງຄູ່ກັນ, ເວລາທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ WiFi ໃນຫ້ອງການ ຫຼື ສະຖານທີ່ອື່ນໆ ບາງຄັ້ງສັນຍານ WiFi ຂອງສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນຕໍ່າ ຫຼື ບໍ່ມີສັນຍານເລີຍ ຈະເຮັດໃຫ້ ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ ປ່ຽນໄປເລືອກໃຊ້ ອິນເຕີເນັດຜ່ານເຄືອຂ່າຍ ເບີໂທລະສັບມືຖືແທນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານອາດບໍ່ຮູ້ໂຕວ່າກຳລັງໃຊ້ອິນເຕີເນັດຜ່ານມືຖືຢູ່.

ຂໍ້ແນະນຳ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ: ແມ່ນໃຫ້ປິດ Data ໃນໜ່ວຍໂທລະສັບມືຖື ໄວ້ທຸກຄັ້ງກ່ອນທີ່ຈະເປີດນຳໃຊ້ WiFi ດັ່ງລຸ່ມນີ້.

* IOS: ຕັ້ງຄ່າ > ເຊວລູລ້າ > ປິດຂໍ້ມູນ ເຊວລູລ້າ Settings >Cellular >OFF Cellular Data.

* Android: ຕັ້ງຄ້າ > ເຄືອຂ່າຍເພີ່ມເຕີມ > ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບ > ປີດຂໍ້ມູນມືຖື Settings> More networks> Mobile networks>Turn off Mobile data.

V. ບັນຫາຄ່າອິນເຕີເນັດໃນໜ່ວຍໂທລະສັບ 2 ຊິມ

ສາຍເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ: ໃນກໍລະນີໂທລະສັບມີ 2 ຊີມ ຜູ້ໃຊ້ຄິດວ່າໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ Data ຜ່ານຊິມ 1 (ເພາະໄດ້ສະໝັກ Package ຢູ່ຊິມ 1) ແຕ່ການນຳໃຊ້ຕົວຈິງແລ້ວໄປຕັດຄ່າບໍລິການ Data ຢູ່ຊິີມ 2 ຊຶ່ງ ຊິມ 2 ບໍ່ໄດ້ສະໝັກ Package ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄ່ານຳໃຊ້ Data ຜ່ານຊິມ 2.

ຂໍ້ແນະນຳ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ: ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ງານໃຊ້ໂທລະສັບແບບ 2 ຊີມ, ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຕັ້ງຄ່າໃນໜ່ວຍໂທລະສັບໃຫ້ເລືອກນໍາໃຊ້ ອິນເຕີເນັດຜ່ານຊີມທີ່ທ່ານກຳນົດເທົ່ານັ້ນ.

ວິທີຕັ້ງຄ່າການເລືອກໃຊ້ ອິນເຕີເນັດໃນມືຖື:

ຕັ້ງຄ່າ > ອຸປະກອນ > ຕົວຈັດການແຜ່ນຊີມ > ເຄືອຂ່າຍການບໍລິການຂໍ້ມູນ > ເລືອກ ຊີມ1 ຫລື ຊີມ2.

ສຳລັບ Android: Settings > Device > SIM Manager> Data Service Network> Select SIM1 or SIM2

VI. ກໍລະນີ ການໃຊ້ ອິນເຕີເນັດ ຂ້າມແດນອັດຕະໂນມັດ (IR Data Roaming)

ສາຍເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ: ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ງານເປີດບໍລິການ ອິນເຕີເນັດຂ້າມແດນ ອັດຕະໂນມັດ (IR Data Roaming) ເວລາທີ່ໄປຕ່າງປະເທດ ແລ້ວເປີດຫຼີ້ນອິນເຕີເນັດ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຄ່າບໍລິການຫຼີ້ນອິນເຕີເນັດຂ້າມແດນຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ໃນໜ່ວຍໂທລະສັບ ມືຖືໄດ້ມີການຕັ້ງຄ່າແບບ Auto Update ເວລາທີ່ Program ໃດໜື່ງມີການ Update ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄ່ານໍາໃຊ້ສູງ.

ຂໍ້ແນະນຳ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ: ເມື່ອຜູ້ນໍາໃຊ້ຕ້ອງການຫຼີ້ນອິນເຕີເນັດຂ້າມແດນອັດຕະໂນມັດຕ້ອງ ກວດກາໃນໜ່ວຍໂທລະສັບມືຖື ກ່ອນວ່າມີການ ຕັ້ງຄ່າ Auto Update ຫຼື ບໍ່ ຖ້າຕັ້ງແມ່ນ ໃຫ້ປິດໄວ້ ແລ້ວນຳໃຊ້ ຢ່າງມີສະຕິ, ທີ່ສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງຮູ້ວິທີການ ປິດການໃຊ້ງານຂອງ IR Data Roaming ໃນໜ່ວຍໂທລະສັບ ເພາະຈະສາມາດປ້ອງກັນໃຊ້ບໍລິການນໍາໃຊ້ແບບບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕ.

* IOS: ຕັ້ງຄ່າ > ເຊວລູລ້າ > ຕົວເລືອກຂໍ້ມູນເຊວລູລ້າ> ປີດດາຕ້າໂລມມີງ Settings >Cellular >Cellular Data Options >OFF Roaming Data.

* Android:ຕັ້ງຄ້າ > ເຄືອຂ່າຍເພີ່ມເຕີມ > ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື > ປີດຂໍ້ມູນລູມມີງ Settings> More networks> Mobile networks>Turn off Roaming data.

VII. ໜ່ວຍໂທລະສັບມືຖືສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນອອກເອງ (SMS Spam)

ສາຍເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ: ໜ່ວຍໂທລະສັບຜູ້ໃຊ້ງານຕິດໄວຣັດ (Virus/Spam) ສາຍເຫດແມ່ນຍ້ອນຜູ້ໃຊ້ໄດ້ມີການ ດາວໂຫຼດ ແລະ ເຂົ້າ Website ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີໄວລັດ, ແລ້ວສົ່ງຂໍ້ຄວາມອອກເອງຫຼາຍໆຄັ້ງໃນເວລາດຽວກັນ ຫຼື ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງ SMS ສູງ.

ຂໍ້ແນະນຳ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ ຜູ້ໃຊ້ຄວນມີສະຕິໃນການນຳໃຊ້ ໜ່ວຍໂທລະສັບມືຖື ໃນການຫລີ້ນ ອິນເຕີເນັດ ເວລາ ຈະສະໝັກ ຫລື ດາວໂຫຼດ Program ໃດໜື່ງຄວນຈະສຶກສາໃຫ້ລະອຽດກ່ອນ, ຖ້າຫາກເກີດມີບັນຫາ ຄ່ານຳໃຊ້ບໍລິການ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນສູງ ຜິດປົກກະຕິ ໃຫ້ຮີບແຈ້ງທາງສູນບໍລິການລູກຄ້າ ຂອງບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.

VIII. ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນ (SMS) ອອກເອງພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດຕາມຈໍານວນເບີ ທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນໜ່ວຍໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ຊິມໂທລະສັບທີ່ໃຊ້ງານຢູ່

ສາຍເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ: ເວລາທີ່ລູກຄ້າໄປສະໝັກບາງ Application ທີ່ກ່ຽວກັບ ການສົນທະນາ (chat), App ຫາໝູ່ຕ່າງໆ ເມື່ອສະໝັກສໍາເລັດແມ່ນຈະມີ Pop-up ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທີ່ສະແດງຂື້ນມາເທິງໜ້າຈໍມືຖື ເພື່ອຖາມ ທ່ານວ່າຕ້ອງການ ຈະສົ່ງແຈ້ງໝູ່ຂອງທ່ານບໍວ່າທ່ານນໍາໃຊ້ App ນີ້ຢູ່ ຫາກທ່ານກົດຢືນຢັນມັນກໍ່ຈະສົ່ງ SMS ຕາມ Contact list ໃນມືຖື ຂອງຜູ້ໃຊ້ໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕ.

ຂໍ້ແນະນຳ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ: ເວລາທີ່ຜູ້ໃຊ້ສະໝັກ App ຕ່າງໆເມື່ອມີ Pop-up ຫຼື ຂໍ້ຄວາມເພື່ອໃຫ້ສົ່ງຕໍ່ແກ່ຄົນອື່ນກໍ່ໃຫ້ທ່ານປະຕິ ເສດທັນທີ. IX. ການສະໝັກບໍລິການເສີມພິເສດ ແບບບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕ ເຊັ່ນ: ບໍລິການ ແຈ້ງສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ, ບໍລິການ ສຽງເພັງລໍສາຍ, ບໍລິການ ສຽງເພັງຫຼອດພື້ນ, ບໍລິການ ປ່ຽນສຽງເວົ້າ, ບໍລິການ ແຈ້ງຜົນຫວຍ, ບໍລິການ ສົ່ງເພັງແທນໃຈ ແລະ ອື່ນໆ

ສາຍເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ: ມີຜູ້ນໍາໃຊ້ຈຳນວນໜຶ່ງມີບໍລິການເສີມໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕ, ເວລາທີ່ມີ ຂໍ້ຄວາມສັ້ນ ສົ່ງມາຫາ ໂດຍມີ ເນື້້ອຫາທີ່ຂຽນ ເປັນພາສາອັງກິດ ຜູ້ຮັບຂໍ້ຄວາມບາງທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈເນື້້ອໃນລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ຕົວຢ່າງຂໍ້ຄວາມບອກວ່າ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການນຳໃຊ້ບໍລິການ ເສີມນີ້ໃຫ້ທ່ານ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນໄປເບີ ນີ້ ແລ້ວຜູ້ໃຊ້ກໍ່ເຮັດຕາມ ໂດຍທີ່ຄິດວ່າບໍ່ໄດ້ເສຍ ຄ່າບໍລິການ, ບາງກໍລະນີເວລາຜູ້ໃຊ້ ໂທຫາໝູ່ໄດ້ຍິນສຽງເພງລໍສາຍ ຕອນທ້າຍຂອງສຽງຈະມີສຽງຈາກລະບົບບອກວ່າ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຢາກໃຫ້ສຽງເພັງລໍສາຍນີ້ເປັນສຽງເພັງ ລໍສາຍຂອງທ່ານໃຫ້ກົດ 1 ຜູ້ນຳໃຊ້ກໍ່ເຮັດຕາມ ຖືວ່າເປັນການ ດາວໂຫຼດສຽງເພັງລໍສາຍ ແຕ່ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຮູ້ໂຕວ່າ ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕາມມາ.

ຂໍ້ແນະນຳ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ: ຫາກທ່ານປະກົດເຫັນມີຄ່າບໍລິການອອກມາຫລາຍຜິດປົກກະຕິ ທ່ານສາມາດໂທໄປຍົກເລີກນຳ ສູນບໍລິການລູກຄ້າ ຫຼື ສູນສອບຖາມຂໍ້ມູນ Call center ຂອງແຕ່ລະເຄືອຂ່າຍ ເພື່ອສອບຖາມວ່າໂຕເອງໃຊ້ບໍລິການ ຫັຍງແດ່ ທຸກບໍລິການທີ່ມີ ເປັນບໍລິການທີ່ຕົນເອງ ສະໝັກ ຫລື ບໍ່ ຖ້າບໍ່ແມ່ນໂຕເອງສະໝັກ ແລະ ບໍ່ຢາກນຳໃຊ້ຕໍ່ໄປ ແມ່ນສາມາດແຈ້ງຍົກເລີກໄດ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີໜີ້ເກີດຂື້ນ ແລະ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີຄ່າບໍລິການທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ເປັນສະມາຊິກບໍລິການດັ່ງກ່າວ.

ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ແລ້ວວ່າ ການນຳໃຊ້ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແມ່ນມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ທັນສະໄຫມຄຽງຄູ່ໄປກັບເທັກໂນໂລຊີ ທີ່ມີການພັດທະນາໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ສະນັ້ນ, ການນຳໃຊ້ ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ ມີສະຕິໃນການນໍາໃຊ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດ ລະວັງສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດ ກ່ອນທີ່ຈະມີການນຳໃຊ້ ດ້ວຍວິທີຂັ້ນຕອນ ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ກວດກາງ່າຍໆ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ ແລ້ວທ່ານຈະເປັນຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບ ມູນຄ່າການນຳໃຊ້ ທີ່ເກີດຂື້ນສູງເຊັ່ນ ໃບບິນແຈ້ງມູນຄ່າໃຊ້ບໍລິການສູງ (Bill Shock) ຕາມມາ.ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້   0
ມື້ວານນີ້   32
ອາທິດນີ້   659
ອາທິດແລ້ວນີ້   1330
ເດືອນນີ້   3553
ເດືອນແລ້ວນີ້   35712
ທັງຫມົດ   92445

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

>