ການສ້າງສະມາດຊິຕີ້ແບບຍືນຍົງໃນມຸມມອງຂອງ ITU

ປັດຈຸບັນ ພົນລະເມືອງໃນໂລກ ຫຼາຍກວ່າ 50% ແມ່ນອາໃສຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່, ໃນປີ 2050 ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 70%. ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບວຽກງານການຈັດສັນຕົວເມືອງ. ໃນນັ້ນ ວຽກງານ ICT ຈະເປັນເຄື່ອງຫຼັກໃນການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງດີ. ສະນັ້ນ ການວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານ ICT ໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການໃນອະນາຄົດ ກໍຄືການສ້າງສະມາດຊິຕີ້ ທີ່ມີລັກສະນະຍືນຍົງຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ.ຄວາມເປັນຈິງ, ໃນຫຼາຍໆຕົວເມືອງໃນທົ່ວໂລກ ກໍ່ໄດ້ເລີ່ມນຳໃຊ້ລະບົບວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍ (Big Dat analysis) ເພື່ອວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກ ລະບົບກວດຈັບສັນຍານຕ່າງໆ (Smart Sensors) ແລະ ເຊື່ອມເຂົ້າກັບອຸປະກອນຄຸ້ມຄອງລະບົບ ໃຫ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສັນຈອນທີ່ໜ້າແໜ້ນຂອງພາຫະນະຂົນສົ່ງ, ຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ພະລັງງານ, ເພີ່ມປະສິດຕິພາບການສື່ສານຂໍ້ມູນ ແລະ ການພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການ ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆໃນຕົວເມືອງ.

ບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາ ກຳລັງຮ່ວມມືກັນເພື່ອພັດທະນາອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ ໃຫ້ສະມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສະມາດຊິຕີ້ໄດ້ແທ້ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ (Truly smart cities and sustainable) ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ທີ່ອົງການຢູເອັນໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານ ‘ແຜນພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງເລກທີ 11’ (UN Sustainable Development Goal No.11 (SDG11)). ການສ້າງສະມາດຊິຕີ້ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານໂທລະຄົມທີ່ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງການນຳໃຊ້ ແລະ ການບໍລິການດ້ານພື້ນຖານໄອຊີທີ ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພັດທະນາອຸປະກອນໂທລະຄົມຕ່າງໆໃຫ້ມີມາດຕະຖານທີ່ມີລັກສະນະເປີດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນອື່ນໆໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະວຽກງານຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີ IoT (Internet of Things technologies) ເຂົ້າຮັບໃຊ້ໃນສະມາດຊິຕີ້. ໜຶ່ງໃນເຕັກນິກສື່ສານທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ກໍ່ຄື ມາດຕະຖານລະບົບສືສານ 5G ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບການສື່ສານຄວາມໄວສູງໃນເຂດຕົວເມືອງທີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍ ແນໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ພະລັງງານ, ໄຟຟ້າ, ປັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງໄຟເຍືອງທາງ, ລະບົບຂົນສົ່ງມວນຊົນ ແລະ ລະບົບນໍ້າປະປາ ເປັນຕົ້ນ.

ໃນປະເທດສິງກະໂປ ໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງລະບົບເຊັນເຊີ້ ແລະ ກ້ອງວົງຈອນປິດ ເສີມເຂົ້າໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງການສັນຈອນພາຫະນະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງສາມມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບຜູ້ຂັບຂີ່ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການສັນຈອນທີ່ຕິດຄັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະພາບການສັນຈອນຂອງຕົວເມືອງໂດຍລວມດີຂຶ້ນ.

5 ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍສ້າງສະມາດຊິຕີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໄວໃນປີ 2018 1. ໄອໂອທີ (IoT): ສະມາດຊິຕີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບພະລັງງານມາຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງອຸປະກອນທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍລ້ານເຄື່ອງ ເຊິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງພັດທະນາອຸປະກອນໃຫ້ມີລັກສະນະເປີດ ທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນອື່ນໆໄດ້. 2. ບິກເດຕ້າ (Big Data): ສະມາດຊິຕີ້ ແມ່ນໄດ້ຈະຮັບ ມາຈາກຂໍ້ມູນທີ່ມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງປຽບເໝືອນເຊື້ອໄຟໃນການຂັບເຄື່ອນ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂປຣແກຣມທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງ ໃນການວິເຄາະຂະໜາດ, ຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ແຍກປະເພດຂອງຂໍ້ມູນໄດ້. 3. ເຕັກໂນໂລຊີ 5G: ການໃຫ້ບໍລິການໃນສະມາດຊິຕີ້ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການລະບົບສື່ສານທີ່ມີຄວາມໄວສູງ ເພື່ອມາຮອງຮັບການສື່ສານຂອງ Big Data ໃຫ້ສາມາດສື່ສານດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວທັນເຫດການ. 4. ມາດຕະຖານເຕັກນິກ (Technical standards): ອຸປະກອນສື່ສານ ແລະ ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ ຕ້ອງຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານທີ່ອົງການ ITU ກຳນົດ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການລົງທຶນສຳລັບວຽກງານສ້າງສະມາດຊິຕີ້. 5. ການຈັດສັນຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ (Spectrum allocation): ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບບໍ່ມີສາຍ ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບສະມາດຊິຕີ້ ເຊິ່ງຕ້ອງຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດມີສັນຍານລົບກວນ.

ການສ້າງສະມາດຊິຕີ້ແບບຍືນຍົງ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືຈາກຫຼາຍຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ຜູ້ຢູ່ອາໃສ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພາກລັດ ເພື່ອພ້ອມກັນອອກແບບຕົວເມືອງໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການນຳໃຊ້ລະບົບ ICT ເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ໃນການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ, ວອງໄວ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້   777
ມື້ວານນີ້   1436
ອາທິດນີ້   2720
ອາທິດແລ້ວນີ້   12009
ເດືອນນີ້   28889
ເດືອນແລ້ວນີ້   9049
ທັງຫມົດ   84701

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

>