ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ສະຫວງນລິຂະສິດໂດຍ : ກະຊວງໄປສະນີໂທລະຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.

            ຜູ້ພັດທະນາ : ທີມງານວາລະສານໄອຊີທີ.

           ສະຖານທີ່ຕັ້ງ : ຖະຫນົນລ້ານຊ້ານ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສປປລາວ.

           ຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີ : (+856)21 242769.

                  ອີເມວ : ictmag@mpt.gov.la


ສົ່ງຂ່າວເຖິງ ບ.ກ ວາລະສານ

qJNQR
ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບ, ກະລຸນາພິມຕົວອັກສອນທີ່ທ່ານເຫັນຂ້າງເທິງ
$(document).ready(function() { alert("document ready occurred!"); });